กระบวนการทำงานของเรา


  1. รับเอกสารจากทางนายจ้าง

  2. ยื่นคำร้องขอนำเข้าคนต่างด้าว กับสำนักงานจัดหางานเขตพื้นที่

  3. รับหนังสือคำร้อง(Demand letters) ยื่นสถานทูต หรือส่งไปยังเอเจนซี่ประเทศต้นทางของแต่ละสัญชาติ

  4. ประสานงานและส่งคำร้องขอนำเข้าไปให้กับเอเจนซี่ประเทศต้นทาง

  5. คัดสรรแรงงานตามคุณสมบัติที่นายจ้างกำหนดตามแบบสอบถามการจ้างงาน และจัดทำบัญชีรายชื่อ

  6. ยื่นบัญชีรายชื่อ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 2 ปี (เดอะ เฟิร์ส สำรองให้กับนายจ้างก่อน)

  7. รับบัญชีรายชื่อที่ได้รับการรับรองจากกรมจัดหางานเขตพื้นที ส่งต่อไปที่กรมการจัดหางาน เพื่อให้อธิบดีรับรองนำแรงงานออกด่าน 

  8. รับบัญชีรายชื่อที่อนุมัติโดยอธิบดี กรมการจัดหางาน เพื่อยื่นขอการประทับตราวีซ่าทำงาน ณ.สถานทูตไทยประจำประเทศต้นทาง หรือทูตแรงงานของประเทศนั้นๆ

  9. ตรวจลงตราวีซ่าทำงานประเภท (NON-LA) อายุ 2 ปี ที่ชายแดนหรือสถาน ณ.สถานทูตไทยประจำประเทศต้นทาง 

  10. นำแรงงานเข้ารับการอบรมที่ศูนย์แรกรับฯของกรมการจัดหางาน พร้อมออกใบอนุญาตทำงานอิเล็กทรอนิกส์

  11. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมอบรมความรู้แก่คนต่างด้าวในการทำงาน ก่อนการนำส่งให้กับนายจ้าง ที่ออฟฟิศของเรา

  12. นำส่งแรงงานให้กับนายจ้าง พร้อม กับการแจ้งที่พักกับทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

  13. จัดทำเอกสารของคนต่างด้าวจัดส่งให้ครบถ้วน และรับบริการเกี่ยวกับการดูแล ดำเนินการต่ออายุเอกสารของคนต่างด้าว ที่นำเข้ามาให้ ตลอดอายุสัญญาจ้างแรงงาน


สิ่งที่นายจ้างได้รับ เมื่อจ้างคนต่างด้าว ในระบบ MOU

การนำเข้าคนต่างด้าวตามระบบ MOU สามารถดำเนินการได้ตลอดทั้งปี เป็นระบบการจ้างงานที่ถูกต้อง และสามารถอยู่ต่อทำงานได้สูงสุดถึง 4 ปี มีวีซ่าทำงาน (NON-LA) อายุ 2 ปี ใบอนุญาตทำงาน อิเล็คทรอนิคส์ หรือ E-Work Permit 

นายจ้างที่จ้างคนต่างด้าว ตามระบบนี้ เชื่อมั่นได้เลยว่า เป็นระบบการใช้คนต่างด้าวระบบเดียวที่เปิดอยู่และถูกต้องตามกฎหมายที่สุด สบายใจ เมื่อใช้คนต่างด้าวนำเข้ากลุ่มนี้ คนต่างด้าวไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ หากไม่เข้าเงื่อนไข และต้องทำงานกับนายจ้างเดียวเท่านั้น ตลอดระยะเวลา 4 ปี 

คนต่างด้าวเอง ที่เดินทางเข้ามานี้ ก็มีสิทธิ์ที่เขาจะได้รับคือ ค่าแรงขั้นต่ำ ค่าจ้างทำงานนอกเวลางาน (โอที) วันหยุดประจำสัปดาห์ สิทธิการหยุดหรือค่าแรงตามวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนด อีกทั้งนายจ้างต้องยื่นประกันสังคมให้คนต่างด้าว ทุกคนได้รับสิทธิการรักษาพยาบาล ตลอดอายุสัญญาการจ้างงาน 

ซึ่งสิทธิพื้นฐานเหล่านี้ เป็นสิ่งที่คนต่างด้าวจะรับทราบ ณ. วันเซ็นต์สัญญา ที่สำนักงานแรงงานประเทศต้นทาง รวมถึง ได้รับการอบรมที่ศูนย์แรกรับและสิ้นสุดการทำงาน ซึ่งมีอยู่ 3 ศูนย์ 3 จังหวัด (สัญชาติเมียนมา อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก) (สัญชาติกัมพูชา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว) (สัญชาติลาว อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
Our  Services Procedure

  - Receive documents from the employer.

  - submit document to import fresh worker (Demand Letter) at local employment office

  - Receive a Demand Letter and submit it to the embassy or send it to the country of origin of each country.

  - Coordinate and send the demand letter and other document to the country of origin

  - Selecting workers according to the qualifications specified by the employer according to the employment questionnaire. And make a worker’s name list

  - prepare and Submit of name list, paid of 2 years working permit fee ( We will paid reserved for the employer first)

  - Get the worker’s name list attestation by the local employment office, forward next to the Department of Employment by The Director General endorses and approved for import worker come to work in Thailand

  - Get the worker’s name list approved by the Director General. Department of Employment to apply for a working visa stamp at the labour attached or The Royal Thai embassy of origin country

  - stamp Working visa (NON-LA) at the border, or At the Thai royal embassy in the country of origin.

  - foreign worker training at the first center to work and terminate the employment, It is also a work permit (E-Work Permit)

  - Make relevant documents and training in the basic knowledge of the foreign worker beginning to work at our office, before sending them to the employer place

  - Sending workers to the employer work place with report the residence of foreign worker at the local Immigration Office.

  - Prepare worker’s documents to complete, and carry of services to renewal of all necessary documents throughout the employment contract period


What will be received by the employers when employing foreign workers under MOU protocol The importation of foreign workers under MOU protocol can be carried out throughout the year. It is legal employment system and the workers are allowed to work for up to 4 years with 2-year NON-LA visa, electronic work permit or E-Work Permit. 

The employers who have employed foreign workers under this system can be sure that it is the only open system that is legal. The employers can be relieved that if they use these group of foreign workers, the workers are not allowed to change employers if the conditions are not met and they are required to work for one employer throughout the period of 4 year. 

The foreign workers who entered the country under this system are entitled to minimum wage, overtime pay, weekly holiday, leaves or public holiday pay as specified by the labor protection law. Moreover, the employers are required to provide social security to foreign workers. All foreign workers are entitled to medical treatment throughout the term of employment agreement. 

The foreign workers shall be notified of the above-mentioned fundamental rights on the date of singing of agreement at the labor office in the original country. In addition, the training shall be provided to the foreign workers at the 3 Post-Arrival and Reintegration Centers (In case of Myanmar nationality- Mae Sod District, Tak Province) (In case of Cambodian nationality- Aranyaprated District, Sa Kaeo Province) (In case of Laos nationality- Nong Khai District, Nong Khai Province).


แรงงานต่างด้าว  เข้ามามีบทบาทอย่างมากในทุกประเภทธุรกิจ เพราะเนื่องจากขาดแคลนแรงงานไทยที่จะเข้ามาทำงาน อีกประการหนึ่งแรงงานไทยเอง ก็ไม่สามารถทำงานที่ตอบสนองกับความต้องการของนายจ้าง เช่น ขาดงานบ่อย ไม่ยอมทำงานล่วงเวลา บางเวลานายจ้างมีงานเข้ามามาก ทำให้การจัดส่งสินค้าล่าช้า  ไม่ทันเวลา หรือไม่สามารถส่งสินค้าได้ เพราะปัญหาเรื่องแรงงาน แรงงานต่างด้าวจึงเป็นตัวตอบโจทย์สำหรับทุกๆ นายจ้างเป็นอย่างดี  หลายๆ นายจ้างจึงใช้แรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้ว  และถือเอกสารแบบผิดกฎหมายบ้าง ถูกกฎหมายบ้าง ซึ่งแรงงานกลุ่มนี้ก็เริ่มลดจำนวนลง เพราะทางภาครัฐกำหนดให้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายขึ้นทะเบียนและทำเอกสารให้ถูกต้อง การจะโยกย้ายจากนายจ้างหนึ่งไปอีกนายจ้างหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ลำบาก นายจ้างเดิมก็พยายามรักษาคนงานของตนเองไว้ ทำให้การสรรหาแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายที่มีเอกสารและอยู่ภายในประเทศ นับวันจะยิ่งหายากยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเอง  

ด้วยเหตุนี้ การนำแรงงานต่างด้าวเข้ามา ตามระบบ MOU นี้ จึงเป็นทางเลือกในการหาแรงงานเข้ามาทำงานอย่างมากในปัจจุบัน สำหรับหลายๆนายจ้าง ที่กำลังขาดแคลนแรงงาน เพราะได้แรงงานที่ถูกกฎหมายอย่างแน่นอน แรงงานไม่สามารถเปลี่ยนย้ายนายจ้างได้ การทำงาน การผลิตก็คงที่ ทำให้วางแผนการผลิตของนายจ้างได้อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งสังเกตุได้จาก สถิติการนำเข้าแรงงานต่างด้าว ตามระบบ MOU มีสถิติเพิ่มมากขึ้นทุกปี

        แรงงานต่างด้าว MOU คือ แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการนำเข้าตามระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งหมด 4 สัญชาติ เมียนมา กัมพูชา ลาว เวียดนาม ซึ่งขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างๆ ผ่านความเห็นชอบของจากคณะรัฐมนตรีแต่ละประเทศ ให้ส่งออกและนำเข้ามาเพื่อทำงานยังประเทศไทย  โดยผ่านการรับรองจากหน่วยงานของแต่ละฝ่าย เช่น กรมการจัดหางาน สถานฑูตไทยประจำแต่ละประเทศ สถานเอกอัคราชทูตของแต่ละประเทศประจำประเทศไทย และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  โดยการนำเข้าแรงงานของแต่ละประเทศมีข้อตกลงว่า แรงงานจะได้รับสวัสดิการและการดูแลแรงงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของประเทศไทย ทุกประการ เช่น ได้รับค่าแรงขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด  จัดที่พัก,น้ำ-ไฟ(ค่าใช้จ่ายตามแต่ตกลงกัน), แรงงานทุกคนต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลตามหลักสิทธิประกันสังคม

       - แรงงานกล่มนี้ต่างกับแรงงานกลุ่มเดิม ที่อยู่ในประเทศอย่างไร ?????

         ทั้งหมดเป็นแรงงานต่างด้าวเหมือนกันแต่อาจจะต่างประเภทกันตรงที่ และอาจจะมีเข้ามาทำงานในประเทศไทย แบบทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย   แรงงานที่ถูกกฎหมาย(เคยผิดกฎหมาย)นั้น  อาจได้รับการอยู่ในประเทศโดยผ่านการพิสูจน์สัญชาติ   ทำพาสปอร์ต หรือบัตรชมพู  จากทางภาครัฐ ซึ่งแรงงานกลุ่มเดิมที่มีอยู่ในประเทศไทยเหล่านั้น หรือที่รู้จักกันในนาม (แรงงานกลุ่ม ทร.38,  พิสูจน์สัญชาติ,บัตรชมพู) ซึ่งส่วนใหญ่นั้นกำลังจะวีซ่าครบวาระ 4 ปี และ 6 ปี หรือต้องผ่านการตรวจสัญชาติ ตามลำดับ  แรงงานกลุ่มนี้ เมื่อครบอายุวีซ่า หากประสงค์จะทำงานต่อไปอีก  ต้องดำเนินการนำเข้าใหม่ โดยผ่านกระบวนการนำเข้าตามระบบ MOU เช่นเดียวกัน

  -  ปลอดภัยแค่ไหน กับการจ้างแรงงานกลุ่ม MOU ?????

      ท่านสามารถวางใจได้ แรงงานทุกคนที่บริษัทของเรานำเข้ามาทุกคนนั้น ผ่านการคัดกรอง อบรม และทำความเข้าใจในรายละเอียดงานทุกคน จากภาพงานที่ทางเราได้ขอจากทางนายจ้างทุกคน และอีกประการสำคัญ แรงงานทุกคนมีความคาดหวังกับการทำงาน และต้องการหาเงินเพื่อส่งกลับ ไปให้ครอบครัวที่ยากจน พร้อมกับการทำงาน ไม่ต้องการที่จะสร้างปัญหาและภาระให้กับนายจ้างอย่างแน่นอน จึงปลอดภัยและสบายใจได้ว่าใช้แรงงานกลุ่มนี้ปลอดภัยที่สุด

   -  นายจ้างต้องทำอย่างไรเมื่ออยากได้แรงงาน MOU?????

      โดยปกติ ทุกขั้นตอนการนำเข้าแรงงาน ตามระบบ MOU ทางบริษัท เดอะ เฟิร์ส ของเราจะเป็นผู้ดำเนินการให้ทุกขั้นตอน ตลอดจนดำเนินการด้านเอกสารให้ครบถ้วน เพียงแต่นายจ้างต้องจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการนำเข้า ดังรายละเอียด ในหน้า “เอกสารประกอบการนำเข้า” หลังจากนั้นทางเรา จะดำเนินการให้ ครบทุกขั้นตอน เอกสารครบถ้วนตามกฎหมาย

   -  นายจ้างไม่มีโอที(O.T.) ให้กับแรงงาน จ้าง MOU ได้หรือไม่ ?????

       สำหรับนายจ้างที่ไม่มีงานนอกเวลา หรือโอที  อาจจะค่อนข้างลำบากสักหน่อย เนื่องจากแรงงานกลุ่มนี้ คาดหวังรายได้จากเงินเดือนเพื่อส่งกลับทางบ้าน ส่วน โอทีนั้นจะเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือน หากเขาไม่มีโอที อาจจะทำงานได้ไม่นาน และ ขอกลับก่อนครบสัญญาหรือหลบหนีไปในที่สุด เพราะด้วยรายได้น้อยไม่สามารถทำงานได้ในระยะยาวๆ ทำให้นายจ้างเสียเวลาฝึกฝนแรงงานใหม่อีก ดังนั้น นายจ้างอาจต้องหาโอทีให้กับแรงงานอย่างน้อย1-2 ชม ต่อวัน เพื่อจูงใจให้กับแรงงานในการทำงานระยะยาวๆ 

   -  สวัสดิการที่นายจ้างต้องจ่ายมีอะไรบ้างและต้องปฏิบัติตนอย่างไร ?????

      แรงงานทุกคนจะต้องได้รับสวัสดิการตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงานไทยประกาศทุกประการ เช่น ค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน ทำงานนอกเวลาชั่วโมงละ 56.25 บาท ไดรับวันหยุดประจำสัปดาห์หนึ่งวันต่อสัปดาห์ หากทำงานในวันหยุดต้องได้รับค่าแรง 2 เท่าของค่าแรงขั้นต่ำ จ่ายวันหยุดประเพณี(นักขัตฤกษ์) 13 วัน  หากนายจ้างมีสวัสดิการอื่นๆที่มีอยู่แล้ว ก็สามารถจ่ายให้กับแรงงานต่างด้าวได้ เช่น ค่าครองชีพ เบี้ยขยัน ค่ากะ ค่าตำแหน่ง ค่าเสี่ยงภัย ค่าชิ้นงาน หรืออื่นๆ ตามที่มี

ส่วนเรื่องที่พัก น้ำ-ไฟ นายจ้างอาจจัดหาและให้แรงงานเป็นผู้จ่ายเองรายเดือน โดยอาจเป็นห้องพัก ห้องละ 4 คน

   -  ต้องยื่นประกันสังคมหรือไม่

      นายจ้างต้องทำการยื่นประกันสังคมให้กับแรงงานทุกคน หลังจากแรงงานเริ่มทำงานให้กับนายจ้างแล้ว โดยต้องหักเงินส่งประกันสังคม 5 % จากค่าแรง ของแรงงาน และนายจ้างจ่ายสมทบอีก 5 % เช่นกันทุกคน

    - บุคคลธรรมดา นำเข้าแรงงานได้หรือไม่ 

     สัญชาติเมียนมา ในระเบียบขั้นตอนของการนำเข้าแรงงาน ตามระบบ MOU ของสัญชาติ เมียนมา จะอนุญาตให้เฉพาะนายจ้างที่เป็น นิติบุคลล  คือตั้งแต่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไปจนถึง บริษัทจำกัด เท่านั้น บุคคลธรรมดาไม่สามารถนำเข้าได้

เว้นแต่ กรณีการต่อเล่มหนังสือเดินทาง หรือวีซ่าครบวาระ4 ปี,6 ปี  นายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาจึงจะสามารถดำเนินการเพื่อนำเข้าแรงงานคนเดิมได้   โดยระบุเป็นแรงงานคนเดิม กลับเข้ามาทำงานอีกครั้งหนึ่ง
     สัญชาติกัมพูชา และ ลาว สามารถนำเข้าได้ ในนามบุคคลธรรมดา  ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิติบุคคล ซึ่งสามารถดำเนินการนำเข้าในกรณีแรงานใหม่ หรือ แรงงานระบุตัว (คนงานเก่าของนายจ้างที่ประสงค์จะให้ทำเอกสารให้ถูฏกฎหมาย)

     -   แรงงานที่ เดอะ เฟิร์ส นำเข้ามา มีการรับประกันให้หรือไม่ 

       โดยปกติแรงงานที่เดอะ เฟิร์ส นำเข้ามานั้น จะได้รับการการคัดเลือก และสัมภาษณ์ลักษณะงานที่แรงงานต้องเข้ามาทำงานอยู่แล้วทุกคน ก่อนการเซ็นต์สัญญา และดำเนินการนำเข้ามา ซึ่งการหลบหนีจะน้อยมาก หากนายจ้างมีโอทีให้ทำทุกวัน มีสวัสดิการที่ดีให้กับแรงงานตลอดทั้งปี เว้นแต่แรงงานอาจเกิดอุบัติเหตุในการทำงานจนไม่สามารถทำงานได้  เจ็บป่วย ประพฤติผิดกฎระเบียบบริษัทร้ายแรง กรณีเช่นนี้ ทางบริษัท เดอะ เฟิร์ส ของเราจะชดเชยแรงงานให้ใหม่ ตามจำนวนแรงงานที่หลบหนีหรือส่งกลับ หรือเพิ่มเติมจากชุดใหม่ หากนายจ้างประสงค์ต้องการแรงงานเพิ่มเติม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับแรงงานทดแทน

     -  หลังจากวีซ่าครบ 4 ปี แล้ว หรือแรงงานไม่ทำงานแล้ว ต้องทำอย่างไร 

      แรงงานที่วีซ่าครบ4ปีแล้ว ทางบริษัทจะไปรับแรงงานเพื่อส่งกลับ โดยผ่านศูนย์แรกรับแรงงานหรือสิ้นสุดการทำงาน  ของกรมการจัดหางาน ตามชายแดนต่างๆ ซึ่ง นายจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตามจำนวนที่เป็นจริง

      ส่วนแรงงานที่เดินทางกลับด้วยเหตุผลอื่นๆเช่น เจ็บป่วย ประพฤติผิดกฎระเบียบของนายจ้าง หรือไมประสงค์จะทำงานเอง แรงงานจะถูกส่งกลับ โดยทางเดอะ เฟิร์ส เป็นผูประสานงานให้ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แรงงานจะต้องเป็นผ้ารับผิดชอบเอง โดยแรงงจะต้องถูกส่งกลับตามกระบวนการส่งกลับ โดยผ่านศูนย์แรกรับแรงงานหรือสิ้นสุดการทำงาน ของกรมการจัดหางานเช่นเดียวกัน

     -  มีแรงงานต่างด้าว ที่ไม่มีเอกสารอะไรเลย ทำให้ถูกกฎหมายได้ไหม 

       ทำได้ค่ะ ทางเราจะดำเนินการเอกสารภายใต้ของระบบ MOU และแรงงานเดินทางไปทำหนังสือเดินทางยังประเทศต้นทางของแรงงานเอง ซึ่งหลังจากเอกสารตามระบบนี้ อนุมัติ แรงงานจะได้เซ็นต์สัญญานำเข้าใหม่ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย สามารถทำงานได้ มีใบอนุญาตทำงาน ซึ่งทุกขั้นตอนเราจะเป็นผู้ประสานงานและดำเนินการให้ทุกขั้นตอน เช่น ยื่นเอกสาร รับแรงงานไปทำหนังสือเดินทาง พาแรงงานกลับเข้ามาทำงานตามระบบใหม่

   -  อยากได้คนเก่ากลับเข้ามาทำงานอีก ทำอย่างไร

       นายจ้างที่ประสงค์จะว่าจ้างแรงงานเก่า ให้กลับเข้ามาทำงานอีก สามารถกระทำได้ แต่ต้องดูว่าแรงงานเป็นแรงงานประเภทใด 

1. แรงงานกลุ่มที่วีซ่าครบ วาระ 4 ปี หรือ 6 ปี  แรงงานกลุ่มนี้ หากยังมีวีซ่าเหลืออยู่ สามารถทำ เอกสาร ล่วงหน้าได้ก่อน 2-3 เดือน และกระบวนการค่อนข้างอย่างรวดเร็วและกลับเข้ามาทำงานได้ โดยไม่ ต้องลางานไปทำหนังสือเดินทางนานๆ   ใช้เวลาเพียง 1-2 วันเท่านั้น ก็สามารถกลับเข้ามาทำงานได้ทันที

2. แรงงานกลุ่มที่ผิดกฎหมาย/ เอกสารเป็นของนายจ้างอื่น  แรงงานกลุ่มนี้ต้องกลับไปทำหนังสือ เดินทาง และดำเนินการเอกสารเข้ามาในนามนายจ้างใหม่ ซึ่งกระบวนการอาจช้ากว่าแรงงานกลุ่มปกติที่มี เอกสารครบ เพื่อรอเอกสารและเดินทางเข้ามาใหม่ แต่ก็จะใช้เวลาเพียง 10 วัน เท่านั้น 

  

 

 


 
body tag
เว็บสำเร็จรูป
×